Amaç ve Hedeflerimiz


  Vakıf her türlü ilmi, fikri, tarihi, dini, sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri sahalarda çeşitli tetkik ve araştırmalar, basılı - sesli - görüntülü neşriyat ve organizasyon yaparak ya da yaptırarak, bu çalışmalar için gerekli olan elemanları istihdam ederek, birim - kurumları kurarak ve işleterek Devletimizle toplumumuzun maddi ve manevi yönlerden gelişmesine katkıda bulunur. b) Toplum bireyleri arasında saygı, sevgi, işbirliği, hoşgörü ve kardeşlik bağlarını geliştirmek için dini, ilmi ve kültürel konferans, seminer, açık oturum, kongre, panel, yarışma ve sempozyumlar düzenler, eğitim verir, toplu ziyaret, gezi, kamp v.b faaliyetler tertipler. c) Milli ve dini değerlerimizi ortaya çıkarmak, korumak ve yaygınlaştırmak için geçici ve daimi kurslar - sergiler düzenler, mescitler, eğitim merkezleri açar ve kütüphaneler kurar. d) Misafir, yolcu, öğrenci, muhtaç ve fakirlere yemek verecek aşevleri kurar, gerektiğinde yatmalarını sağlayacak yatılı pansiyonlar açar. e) Vakfın mevcut değerini arttırmak gayesi ile ziraat, sanayi, üretim, kira ve ticaret alanlarında işletmeler kurar ve işletir. f) Ayni ve nakdi teberru ve hibe gibi yardımları kabul eder, vakfın gayelerinde kullanır. g) Vakfın gayesine uygun çalışmalarda bulunan ilmi, fikri, dini ve meslek adamlarına maddi ve manevi destek verir, kredi, prim, ya da ödül takdim eder. h) Vakıf, gayeleri için her türlü teknik levazımı satın alabilir, matbaa kurabilir ve nakil araçlar alabilir. Menkul ve gayrimenkul satabilir, satın alabilir, teberru edildiği takdirde de kabul eder. Vakfı ve çalışmalarını tanıtıcı faaliyetlerde bulunur. ( Kanunlar dâhilinde; TV, Radyo, Kitap, dergi, gazete, afiş, broşür, bant, kaset, CD, film, web sitesi v.b açar.) ı) Fakir, yetim, dul, hasta, muhtaç ve felaketzedelere imkân dâhilinde maddi yardım sağlar. j) Vakıf hiçbir şekilde siyaset ve partilerle uğraşmaz, bunlara alet edilemez. Hiçbir kişi veya zümrenin şahsi çıkarlarını ön planda tutamaz.